Formularz rejestracji na szkolenia ramowe

Poniższy formularz stanowi system rejestracji uczestników projektu pn. „Człowiek i przestrzeń - wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.”

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakres zbieranych danych jest zgodny z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz związany z koniecznością monitorowania uczestników oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków.

Dane instytucji

Jestem pracownikiem

Dane teleadresowe instytucji